• info@jeroenuwschilder.nl
 • 06 – 106 290 90

  Privacyverklaring
  Jeroen uw Schilder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er
  zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Jeroen uw Schilder wordt verschaft altijd
  vertrouwelijk wordt behandeld. De aan Jeroen uw Schilder verstrekte gegevens worden
  alleen gevraagd en gebruikt om de diensten waar om wordt gevraagd te kunnen verlenen.


  Persoonsgegevens die worden verwerkt
  Jeroen uw Schilder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
  de diensten van Jeroen uw Schilder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
  contactformulier op de website aan Jeroen uw Schilder verstrekt. Jeroen uw Schilder kan de
  volgende persoonsgegevens verwerken:
   Uw voor- en achternaam
   Uw adresgegevens
   Uw telefoonnummer
   Uw e-mailadres
   Uw IP-adres


  Waarom Jeroen uw Schilder jouw gegevens nodig heeft
  Jeroen uw Schilder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
  kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
  kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan
  Jeroen uw Schilder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een
  met u gesloten overeenkomst van opdracht.

  Hoe lang worden uw gegevens bewaard
  Jeroen uw Schilder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
  doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
  langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst van opdracht met u tot stand
  komt.


  Delen met anderen: alleen wanneer noodzakelijk
  Uw persoonsgegevens zijn privacygevoelig en daarom in beginsel alleen voor intern gebruik
  en voor het hiervoor omschreven doel. Jeroen uw Schilder verstrekt uw persoonsgegevens
  alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om
  te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden
  verkocht of anderszins voor commercieel gebruik aan derden verstrekt. Door Jeroen uw
  Schilder een e-mail te sturen kunt u verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen.

  Analyseren van websitebezoek
  Op de website van Jeroen uw Schilder kunnen algemene bezoekgegevens worden
  bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en
  gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses
  van bezoek- en klikgedrag op de website. Jeroen uw Schilder kan deze informatie gebruiken
  om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
  geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

  Cookies
  Om de werking van een website te verbeteren kunnen cookies worden gebruikt. Ook bij deze
  website kunnen cookies worden gebruikt om anonieme informatie te verzamelen. Deze
  cookies bevatten nooit persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres.
  Door gebruik te maken van cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die
  voor u relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor dan advertentienetwerken van derden,
  zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van derde partijen bevinden
  kunnen ook cookies gebruiken om informatie in te winnen. Jeroen uw Schilder heeft hier
  geen zeggenschap over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacybeleid
  van deze derden te raadplegen. Het privacybeleid van Jeroen uw Schilder is hierop niet van
  toepassing.
  Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u
  cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van
  derden.


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
  een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeroenuwschilder.nl.
  Jeroen uw Schilder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

  Beveiligen
  Jeroen uw Schilder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
  maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed
  beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jeroen uw
  Schilder via info@jeroenuwschilder.nl.

  Klachten over gegevensverwerking
  Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze altijd
  bij ons indienen. Wanneer deze klacht naar uw mening niet afdoende door Jeroen uw
  Schilder is opgelost, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
  in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Wijzigingen in het privacy beleid
  Jeroen uw Schilder behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze
  pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen
  heeft voor de wijze waarop Jeroen uw schilder reeds verzamelde persoonsgegevens
  verwerkt, dan brengt Jeroen uw schilder de betreffende personen daarvan per e-mail op de
  hoogte.


  Bedrijfs- en contactgegevens
  De bedrijfs- en contactgegevens van Jeroen uw Schilder luiden als volgt:
   Bedrijfsnaam: Jeroen uw Schilder
   Postadres: Floris Versterstraat 28
   Vestigingsadres: 3443 HJ Woerden
   Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 59550791
   Telefoon: 06-10629090
   E-mailadres: info@jeroenuwschilder.nl