Privacyverklaring
Jeroen uw Schilder respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er
zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan Jeroen uw Schilder wordt verschaft altijd
vertrouwelijk wordt behandeld. De aan Jeroen uw Schilder verstrekte gegevens worden
alleen gevraagd en gebruikt om de diensten waar om wordt gevraagd te kunnen verlenen.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Jeroen uw Schilder kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Jeroen uw Schilder, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Jeroen uw Schilder verstrekt. Jeroen uw Schilder kan de
volgende persoonsgegevens verwerken:
 Uw voor- en achternaam
 Uw adresgegevens
 Uw telefoonnummer
 Uw e-mailadres
 Uw IP-adres


Waarom Jeroen uw Schilder jouw gegevens nodig heeft
Jeroen uw Schilder verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te
kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan
Jeroen uw Schilder uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een
met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard
Jeroen uw Schilder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet
langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst van opdracht met u tot stand
komt.


Delen met anderen: alleen wanneer noodzakelijk
Uw persoonsgegevens zijn privacygevoelig en daarom in beginsel alleen voor intern gebruik
en voor het hiervoor omschreven doel. Jeroen uw Schilder verstrekt uw persoonsgegevens
alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om
te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden
verkocht of anderszins voor commercieel gebruik aan derden verstrekt. Door Jeroen uw
Schilder een e-mail te sturen kunt u verzoeken om uw gegevens te laten verwijderen.

Analyseren van websitebezoek
Op de website van Jeroen uw Schilder kunnen algemene bezoekgegevens worden
bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en
gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses
van bezoek- en klikgedrag op de website. Jeroen uw Schilder kan deze informatie gebruiken
om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk
geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies
Om de werking van een website te verbeteren kunnen cookies worden gebruikt. Ook bij deze
website kunnen cookies worden gebruikt om anonieme informatie te verzamelen. Deze
cookies bevatten nooit persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres.
Door gebruik te maken van cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die
voor u relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor dan advertentienetwerken van derden,
zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van derde partijen bevinden
kunnen ook cookies gebruiken om informatie in te winnen. Jeroen uw Schilder heeft hier
geen zeggenschap over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacybeleid
van deze derden te raadplegen. Het privacybeleid van Jeroen uw Schilder is hierop niet van
toepassing.
Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u
cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van
derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jeroenuwschilder.nl.
Jeroen uw Schilder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Jeroen uw Schilder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Jeroen uw
Schilder via info@jeroenuwschilder.nl.

Klachten over gegevensverwerking
Wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u deze altijd
bij ons indienen. Wanneer deze klacht naar uw mening niet afdoende door Jeroen uw
Schilder is opgelost, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht
in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy beleid
Jeroen uw Schilder behoudt te allen tijde het recht het privacy beleid te wijzigen. Op deze
pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen
heeft voor de wijze waarop Jeroen uw schilder reeds verzamelde persoonsgegevens
verwerkt, dan brengt Jeroen uw schilder de betreffende personen daarvan per e-mail op de
hoogte.


Bedrijfs- en contactgegevens
De bedrijfs- en contactgegevens van Jeroen uw Schilder luiden als volgt:
 Bedrijfsnaam: Jeroen uw Schilder
 Postadres: Floris Versterstraat 28
 Vestigingsadres: 3443 HJ Woerden
 Handelsregisternummer Kamer van Koophandel: 59550791
 Telefoon: 06-10629090
 E-mailadres: info@jeroenuwschilder.nl